شرکت کنندگان محترم پیرو جلسه مورخ ۹۷/۱۲/۴ لطفا نسبت به تکمیل فرم فوق تا تاریخ ۹۷/۱۲/۶ اقدام نمایید. (فایل word مربوطه )را به آدرس ایمیل درج شده ارسال نمائید.

Email : ha.atashrooz57@gmail.com