• بوم مدل کسب و کار
 • آقای هشیارمقدم
 • یکشنبه ۲۸ بهمن سا عت ۱۷ الی ۱۹
 • کارگاه اعتبارسنجی مشتری
 • اقای سعید سلطانی
 • دوشنبه ۲۹ بهمن سا عت ۱۷ الی ۱۹
 • کارگاه محصول اولیه
 • اقای باکمال
 • سه شنبه ۳۰ بهمن سا عت ۱۷ الی ۱۹
 • کارگاه ارائه
 • اقای حاج رضائی
 • چهارشنبه ۱ اسفند سا عت ۱۷ الی ۱۹