شاخص های داوری

 • بیان مساله و راه حل**

 • ساختار هزینه ها

 • مدل درآمدی

 • تحلیل رقبا

 • ارزش پیشنهادی

 • کانال توزیع

 • سطح نواوری و ابتکار

 • سطح دانش و فناوری

 • قابلیت اجرا(تجاری سازی)

 • محصول اولیه

 • استراتژی ورود به بازار

 • ارائه حرفه ای

 • امتیاز ویژه