بوم مدل کسب و کار :
شرکت کنندگان در رویداد استارتاپی عناب باید طرح خود را در قالب بوم مدل کسب و کار فوق تدوین و به همراه نمونه محصول ارائه نمایند.